Privacy verklaring

Privacyverklaring Leonie’s beestenboel

Leonie’s beestenboel, gevestigd aan Noorder sluisstraat 23 1607 CR Hem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

leoniesbeestenboel.nl Noorder sluisstraat 23 1607 CR Hem 0613947554

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leonie’s beestenboel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

 – Geboortedatum

 – Geboorteplaats

– Adresgegevens

 – Telefoonnummer

 – E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Leonie’s beestenboel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging

 – gezondheid

 – gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leoniesbeestenboel2017@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN) deze gegevens zullen per juni 2018 niet meer op de overeenkomsten gezet worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leonie’s beestenboel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit op grondslag overeenkomst.

 – Leonie’s beestenboel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Dit op grondslag wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leonie’s beestenboel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leonie’s beestenboel) tussen zit. Leonie’s beestenboel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress,

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leonie’s beestenboel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Facturen worden 7 jaar bewaard. Dit in verband met de belastingwet

– Contracten en toestemmingsformulieren worden 7 jaar bewaard, deze worden gelijk met de facturen vernietigd

– Mail en whatsapp gespreken worden verwijderd nadat het kindje/ jongste kindje afscheid heeft genomen bij Leonie’s beestenboel. deze informatie zal na afscheid niet meer van toepassing zijn.

– foto’s van de kinderen gemaakt met een telefoon en/of camera worden max. 2 maanden bewaard deze stuur ik naar ouders zelf of druk ze af voor in de communicatie schriftjes. Na versturen en/of afdrukken worden deze verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Leonie’s beestenboel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leonie’s beestenboel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leonie’s beestenboel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leonie’s beestenboel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leoniesbeestenboel2017@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leonie’s beestenboel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leonie’s beestenboel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op leoniesbeestenboel@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Mei 2018